Ana Sayfa Gündem 5 Eylül 2019 1213 Görüntüleme

Başvurular 30 Eylül’de sona erecek

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 13.Etap Tebliği (2019/30) 02/08/2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı.  

Haber: Hasan TEKİN

Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcılar başvurularını 30 Eylül 2019 tarihi bitimine kadar www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yapabilirler.

Programdaki yatırım konuları;

 1. a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 2. b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

 1. d) Çelik silo,
 2. e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 4. g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

 1. h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Yayınlanan tebliğde hibeye esas proje üst limitleri;

Tüzel Kişiler için;

Yeni tesis için 2.500.000 TL.

Tamamlama yatırımları için 1.750.000 TL.

Kapasite artırımı için 1.250.000 TL.

Gerçek Kişiler için;

Yeni tesis için 1.250.000 TL.

Tamamlama yatırımları için 1.000.000 TL.

Kapasite artırımı için 750.000 TL.

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı 500.000 TL üst limitini geçemez.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

13.ETAP TEBLİĞİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği 02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların 30/09/2019 tarihine kadar proje başvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yapmaları gerekmektedir.

 1. etapta yatırımcıların hazırlayabileceği proje konuları;

1-Ekonomik Yatırımlar

 1. a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 2. b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

 1. d) Çelik silo,
 2. e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 4. g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

2-Kırsal Ekonomik Altyapı Konularında ;

A-Kırsal Turizm Yatırımları

B- Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

1- Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için kapasitesiyle orantılı soğuk hava deposu, buzlama makinesi, balık nakil tankı (balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı),kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, en az 10 metre boyunda ruhsatlı teknelere hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı,

2- Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesine uymalıdır, kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata dayanıklı olmalıdır) işletmesiyle orantılı ceviz/zeytin hasat makinesi, silaj ve balya makinesi*,

*Silaj ve balya makinesi başvurularında yatırımcının kendi adına traktörü ile alacağı makine/ekipmana uygun Büyükbaş/Küçükbaş hayvan mevcudu olmalı ve bunlarla ilgili belgeleri KKYDP on-line başvuru sisteminde proje başvurusunda diğer katagorisi altındaki bölüme yüklemelidir. Hayvansal üretimi ve hayvansal üretimi ile orantılı yem bitkisi ekilişinin olması gerekmektedir. Yem bitkisi üretim alanı hayvan sayısıyla orantılı olmak zorunda olup en az 10 büyükbaş veya 100 küçükbaş hayvan için en az 30 dekar ekilir yem bitkisi arazisi/çayır arazisi olmalıdır.

3- Yaylacılar için, çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, çadır ahır ve ağıl için gezginci arıcılar bal süzme, sır alma, bal dinlendirme için proje sunabilirler. Yaylacıların sundukları projeleri kapasiteleri ile uyumlu olmak zorundadır.

4- Bitkisel üretime yönelik örtü altı tarım; örtü altı bitkisel üretim tesisi yüksek plastik tünel şeklinde inşa edilen, en az 3 dekar olmak şartıyla oluk altı yüksekliği en az 3m olan bağımsız veya bloklar halinde yapılabilen, konstrüksiyonunda galvaniz profil ve/veya galvaniz boru kullanılan tesisi ifade eder.

a-Örtü Altı Tarım Tesisinde; Tesisin inşaasında kullanılan konstrüksiyon ve diğer yapı

elemanları, altyapı işleri, beton işleri, örtü malzemesi ve ekipmanları hibeye esas proje giderleri olarak değerledirilir.

b-Örtüaltı tarım tesisi projeleri Basınçlı Sulama sistemi ile birlikte gübreleme sistemini de içermelidir.

c- Örtüaltı tarım tesisi projeleri ısıtma sistemini de içermelidir. Isıtma sistemi katı yakıtlı bir sistem ile olabildiği gibi alternatif enerji sistemlerinden de yararlanılabilir. Hibeye esas proje giderleri arasında ısıtma sisteminin yanında izolasyon sitemleri ve ısı pompası da uygun giderler kapsamında sayılır.

ç- Örtü malzemesi olarak; en az 36 ay ömürlü örtü altı malzemesi kullanılmaldır.

d- Çiftlik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek örtüaltı üretim tesislerinde dekara maliyet, ısıtma sistemi katı yakıtlı bir sistem olarak projelendirildiğinde dekara en fazla 50.000 TL/da ısıtma sistemi olarak YEÜ kaynakları kullanıldığında dekara en fazla 60.000 TL/da olmalıdır.

Bu madde kapsamında ayrıca meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, kültür mantarı yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü,

5- Tarımsal üretimiyle orantılı;

Çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, Soğuk Hava deposunun müştemilatı olarak kullanılan plastik kasalar, şoklama ünitesi, çelik silo,

6- Hayvansal üretime yönelik süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma(sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu,

7- Tıbbi ve Aromatik Bitki (lavanta, kekik, biberiye v.b) konusunda işleme projesi kapsamında, en az 5 dekar lavanta, biberiye, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkisel ürün ekilişi olan çiftçilere en az 250 kg/yıl yağ ve üretimi ile orantılı kapasitede bir adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası makine/mal alımları

C- El sanatları ve katma değerli ürünler,

Ç- Bilişim sistemleri ve eğitimi,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje limitleri

1-Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler için ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 1. a) Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2.500.000 Türk Lirası,
 2. b) Yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası,
 3. c) Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 Türk Lirası,

üst limitini geçemez.

2- Gerçek kişiler için ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 1. a) Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1.250.000 Türk Lirası,
 2. b) Yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 750.000 Türk Lirası,
 3. c) Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.000.000 Türk Lirası,

üst limitini geçemez.

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; 500.000 TL dir.

3-Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

Hibeye esas proje tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

Yatırımların fiziki olarak tamamlanma tarihi 15/11/2020’tir.

KKYDP 13.etap uygulamaları hakkında detaylı bilgi Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden alınabilir.

 

 

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com