Ana Sayfa Resmi İlanlar 21 Ocak 2020 1119 Görüntüleme

ALPULLU (KIRKLARELİ) İÇMESUYU VE İÇMESUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ

ALPULLU (KIRKLARELİ) İÇMESUYU VE İÇMESUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ALPULLU (KIRKLARELİ) İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/12579

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125087702 – 3125087799
c) Elektronik Posta Adresi : yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ad. V=50m3 B.A.G. Depo, 1 ad. V=50m3 Ham Su Deposu,1 ad. V=500m3 Ayaklı Su Deposu, Ø75- Ø160 mm çap aralığında PE-100 boru ile L=27.855 m İletim, tahliye ve şebeke hatlarının döşenmesi, sanat yapıları, elektrik, mekanik işlerinin yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Alpullu (KIRKLARELİ)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (beş yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 18.02.2020 – 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III, A/IV veya A/XI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
A/III grubu işler:
1) Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri,
2) Su isale hatları,
A/IV grubu işler:
1) Kanalizasyon şebekeleri,
2) Yağmur suyu şebekeleri,
3) İçme ve kullanma suyu şebekeleri,
4) Mikrotünel işleri,
A/XI grubu işler:
1) Kanalizasyon arıtma tesisleri,
2) Atıksu arıtma tesisleri,
3) Su arıtma tesisleri,
4) İçmesuyu arıtma tesisleri,
b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir.
c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü “İnşaat Mühendisliği” veya “Çevre Mühendisliği”dir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

İhale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini ve özellikle yapım işleri ihalelerinde işin erken tasfiye edilmesi suretiyle kaynakların verimli kullanılması ilkesinin muhtemel ihlallerini engelleyecek şekilde etkin kullanımının sağlanması amacıyla, bazı iş kalemlerine verilecek teklif birim fiyatların belirli bir fiyat aralığında olması durumunda ek puan verilerek değerlendirmeye yansıtılmasının daha üst düzeyde bir standart ve kalitede işin yapılmasına ve ihale sonrası oluşabilecek problemlerin önceden önlenmesine katkı vereceği değerlendirilmektedir.

 1. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:60 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacaktır. Sınır değerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd x 60) / TF formülü ile, sınır değerin altındaki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TF x 60) / TFsd formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyatı sahibi istekli,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

 ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (NP: 40 PUAN)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  Her bir iş kalemi için verilen teklifin, toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen “Aralık” daki alt ve üst limitlere eşit veya alt ve üst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır.

Sıra
no
İş kalemi/İş Grubu No Minimum Teklif Oranı Maksimum Teklif Oranı Puan
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

ALPULLU-PRJ-1

ALPULLU-İNŞ-1

ALPULLU-İNŞ-2

ALPULLU-İNŞ-3

ALPULLU-İNŞ-4

ALPULLU-İNŞ-5

ALPULLU-İNŞ-6

ALPULLU-İNŞ-7

ALPULLU-İNŞ-8

ALPULLU-İNŞ-9

ALPULLU-İNŞ-10

ALPULLU-İNŞ-11

ALPULLU-İNŞ-12

ALPULLU-İNŞ-13

ALPULLU-İNŞ-14

ALPULLU-İNŞ-15

ALPULLU-İNŞ-16

ALPULLU-İNŞ-17

ALPULLU-İNŞ-18

ALPULLU-İNŞ-19

ALPULLU-İNŞ-20

ALPULLU-İNŞ-21

ALPULLU-İŞL-01

ALPULLU-İŞL-02

ALPULLU-İŞL-03

ALPULLU-İŞL-04

ALPULLU.MEK.01

ALPULLU.MEK.02

ALPULLU.MEK.03

ALPULLU.MEK.04

ALPULLU.MEK.05

ALPULLU.MEK.06

ALPULLU.MEK.07

ALPULLU.MEK.08

ALPULLU.MEK.09

ALPULLU.MEK.10

ALPULLU.ELK.1

ALPULLU.ELK.2

ALPULLU.ELK.3

ALPULLU.ELK.4

ALPULLU.ELK.5

ALPULLU.ELK.6

ALPULLU.ELK.7

ALPULLU.ELK.8

ALPULLU.ELK.9

ALPULLU.ELK.10

ALPULLU.ELK.11

ALPULLU.ELK.12

ALPULLU.ELK.13

0,009655

0,015070

0,007879

0,007863

0,132908

0,002248

0,003719

0,000970

0,001946

0,000269

0,000305

0,000732

0,002758

0,003668

0,097864

0,022191

0,038346

0,005235

0,004425

0,066181

0,017424

0,003898

0,003244

0,038426

0,001654

0,013609

0,157091

0,001013

0,002874

0,001363

0,003240

0,000824

0,000818

0,000846

0,000818

0,001006

0,003876

0,005317

0,001043

0,000155

0,001764

0,000897

0,001131

0,001131

0,001205

0,001338

0,001338

0,001338

0,007092

0,016551

0,025834

0,013507

0,013480

0,227843

0,003854

0,006376

0,001664

0,003336

0,000460

0,000523

0,001254

0,004728

0,006289

0,167768

0,038042

0,065735

0,008974

0,007586

0,113453

0,029869

0,006682

0,005561

0,065873

0,002835

0,023329

0,269299

0,001737

0,004927

0,002336

0,005554

0,001412

0,001402

0,001451

0,001402

0,001724

0,006645

0,009114

0,001788

0,000265

0,003024

0,001538

0,001939

0,001939

0,002065

0,002293

0,002293

0,002293

0,012157

0,60

1,50

1,00

1,00

2,00

0,50

0,50

0,50

0,70

0,70

0,70

0,70

0,90

0,90

1,00

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,60

0,80

1,00

0,70

1,00

2,00

1,00

1,00

1,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,90

0,90

0,90

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

1,30

 

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (NP) , her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

 

 

A.3. Değerlendirme puanlaması (DP)

Değerlendirme puanı (DP),teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının(DP=TP+NP) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.

Not 1: Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.

Not 2 : NP Puanlama hesabında alt ve üst oranlar, virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. 6. haneden sonraki rakamlarda hiçbir şekilde üste yuvarlama yapılmayacak olup, aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde;

Örnek; 0,1256341 sayısı 0,125634 olarak,

           0,1256999  sayısı 0,125699 olarak,

           0,1256555 sayısı 0,125655 olarak,

           0,0000005  sayısı 0,000000 olarak uygulama yapılacaktır.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Evrak Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.

B.İ.B.: 12  / 21/01/2020

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

Tema Tasarım | Osgaka.com