Ana Sayfa Bölge, Gündem 22 Kasım 2022 115 Görüntüleme

İl Müdürlüğü uyardı Üreticiler dikkat!

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bir açıklama yaparak Sürü Yöneticisi (çoban) istihdamı Desteğine Başvuracak olan Yetiştirici/çobanların olası dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yapılan uyarıda, başka hiçbir belgenin Sürü Yöneticisi Sertifikası yerine geçemeyeceği belirtilerek, “Destekleme kapsamında da farklı ya da sahte herhangi bir belgenin değerlendirilemeyeceği, ibrazı ve kabulü halinde gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı hususunda dikkatli olmaları önemle rica olunur.” Denildi.

 

Cumhurbaşkanı’ nın, 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 6243 sayılı “2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum kapsamında uygulanan “Sürü Yöneticisi Kullanım Desteğine İlişkin Karar” (çoban) İstihdamı Desteği” ne başvurular, 2022 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (2022/36)’ nin yayımlanması ile başladı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de söz konusu destekleme ile ilgili olarak uyarı niteliğinde bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; “2022 yılı “Sürü Yöneticisi (çoban) İstihdamı Desteği” uygulamaları kapsamında başvuru sırasında İl/İlçe müdürlüklerince belgeler istenmektedir. Bazı İl Müdürlüklerimiz, başvuru sırasında istenen belgelerden olan “Sürü Yöneticisi Sertifikası Belgesi” nin yetiştiricilerimize internet ortamında düzenlenerek temin edilebileceği yönünde dolandırıcılık yapılabileceğine yönelik yetiştiricilerimizden bilgiler edindiklerini ve dolandırıcılık yapabileceği endişesi taşıdıklarını Hayvancılık Genel Müdürlüğümüze telefon ile bildirmiştir.

Söz konusu destekleme kapsamında başvuru sırasında istenen “Sürü Yöneticisi Sertifikası Belgesi” T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İl/İlçe Halk Eğitim Merkezlerince düzenlenen “Sürü Yöneticisi Kursları” neticesinde başarılı olan kursiyerlere (yetiştiricilere/çobanlara) verilmektedir. Bu kurslar neticesinde alınan “Sürü Yöneticisi Sertifikası” ile “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (2022/36)” kapsamında diğer tüm şartları da sağlayan ve başvurusu onaylanan başvuru sahibi yetiştiricilere/çobanlara destekleme ödemesi yapılacaktır.

Bu minvalde, İlimizde söz konusu desteklemeye başvuracak olan yetiştirici/çobanların olası dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması ve başka bir belgenin “Sürü Yöneticisi Sertifikası” yerine geçemeyeceği, destekleme kapsamında da farklı ya da sahte herhangi bir belgenin değerlendirilemeyeceği, ibrazı ve kabulü halinde gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı hususunda dikkatli olmaları önemle rica olunur.” Denildi.

 

Resmi Gazete’de yayınlanan “2022 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği’ne göre, Sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği ile ilgili usul ve esaslar şöyle:

Sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği

MADDE 13- (1) Çoban istihdam desteği aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

 1. a) Desteklemeden yararlanacak işletme, TÜRKVET’ekayıtlı en az yüz anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalıdır. Hayvan sayısının tespitinde TÜRKVET’tenalınan yedek liste verileri esas alınır.
 2. b) Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılır. Bu çobanların otlattığı sürüler en az iki işletmeden oluşmalı ve her bir işletmede en fazla doksan dokuz baş olmak üzere; toplamda en az yüz baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığı bulunmalıdır.
 3. c) Her bir işletme sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılır. Köy/mahalle sürülerinde en az iki işletme için bir çoban desteklemeden yararlandırılır. Başvuru şartlarını taşıyan birden fazla işletmesi bulunan yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrıbaşvuruda bulunabilir.

ç) Çobanın, destekleme yılı Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az beş ay süreyle yatırılmış olmalıdır. İl/ilçe müdürlüklerince, destekleme yılı için çobanın Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerine ilişkin; borçluluk durumu, borçlanma yapılandırması durumu ve aylık primlerinin uygun hizmet kodundan yatırılıp yatırılmadığı il/ilçe sosyal güvenlik müdürlüklerinden sorgulanacaktır.

 1. d) Başvuru yapan işletmede istihdam edilen çobanın ve köy/mahalle sürüsü çobanının borçlanma yapılandırması yapanlar hariç olmak üzere destekleme yılında Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmamalıdır.
 2. e) İşletmede istihdam edilen çoban, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcunu ödemek üzere yapılandırmış ise işletme sahibinin/çobanın başvurusu kabul edilir, bir sonraki sene ve devam eden senelerde destekleme başvurusunda Sosyal Güvenlik Kurumu Prim borcunu ödeme yapılandırması yaptırdığı halde taksitlerini ödemediği tespit edilirse bir önceki yılın destekleme ödemesi geri iade alınır.
 3. f) Destekleme başvurusunda bulunanlar, 2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini 31/5/2006tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

1) İstihdam edilen çoban için, çalıştığı işletme üzerinden aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

2) İşletme sahibi çoban için işletmesi üzerinden aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi,

3) İşletme sahibinin birinci dereceden yakını olan eşi, çocuğu ve anne-babası olan çoban için işletmesi üzerinden aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (b) bendinin (4) numaralı alt bendi,

4) Köy-mahalle sürüsü çobanları ise ilgili Kanun kapsamında isteğe bağlı Ek-5 Tarım Sigortalı ya da aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi,

kapsamında yatırır.

 1. g) Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta primlerini 5510 sayılı Kanun kapsamında yatıranlardan Ek-5 Tarım sigortalı köy/mahalle sürü çobanları hariç olmak üzere 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar, borçlanma yapılandırması yapanlar hariç destekleme yılında Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunanlar, işletme sahibi işletmesinde kendi çoban şeklinde başvuru yapmış olduğu halde fiilen çobanlık yapmayanlar, işletmede istihdam edildiği halde fiilen çobanlık yapmayanlar, muhtarlar, Devlet memurları, emekliler ve on sekiz yaşından küçükler, destekleme kapsamında çoban olarak değerlendirilmez.

(2) Başvuru şekli, yeri ve zamanı:

 1. a) Başvurular, işletme sahibi veya köy/mahalle sürüsünü otlatan çoban tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

1) Çobanın ve işletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Sürü yöneticisi sertifikası.

3) Desteklemeden yararlanacak çobanın durumuna göre; işletmede çoban istihdam ediliyor ise iş sözleşmesinin örneği, köy/mahalle sürüsü otlatan çoban ise hayvanlarını otlattığı işletme sahiplerinden en az ikisinden alınan muhtar onaylı muvafakatname, çoban işletme sahibi/işletme sahibinin birinci dereceden yakını ise işletme sahibinin taahhütnamesi.

4) Çobana ait sigorta primlerinin yatırıldığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış veya e-Devletten alınan kare (QR) kodlu sigortalılık hizmet döküm belgesi.

5) Çobana ait sigorta pirimleri ödemesine dair Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe müdürlüklerinden alınan prim ödemelerini ve borçluluk durumunu bildiren onaylı belge.

6) Çobana ait sigorta primlerinin borçlanma yapılandırması yapılmışsa Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe müdürlüklerinden alınan borçlanma yapılandırma durumunu ve borçlanma yapılandırması taksitlerinin ödenme durumunu gösteren onaylı belge.

 1. b) Başvuruda sürü yöneticisi sertifikası ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesi eksik olsa da başvurular kabul edilir.
 2. c) Sigorta primleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi üzerinden yatırılanların sigortalılık hizmet döküm belgesinde 12Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) kodunu haiz olmaları şartı aranır, Ek-5 Tarım Sigortasında bu kod aranmaz.

ç) İl/ilçe müdürlüğünce düzenlenecek ek belgeler, https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM adresinde başvuruların başlaması ile yayımlanır. Desteklemeye esas işlemler ise https://cobandestegi.tarim.gov.tr adresinde yer alan sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği sisteminde (Sistem) yürütülür.

 1. d) Başvuru zamanında desteklemeye esas istenen belgelerin temininden ve bilgilerin doğruluğundan işletme sahibi/çoban sorumludur.
 2. e) Başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar; 13/1/2023tarihinde son bulur.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

 1. a) İl/ilçe müdürlükleri, eksik evrak olduğu halde başvuru yapan işletmenin/çobanın başvurusunu kabul eder, eksik evraklarını tamamlaması için 3/2/2023tarihi mesai bitimine kadar süre verir. Tespitlerini gerçekleştirir, sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği sistemine veri girişlerini yapar ve kaydeder.
 2. b) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeden yararlanacak işletmede/işletmelerde, çobanın fiilen sürünün başında olup olmadığını ve sürüyü oluşturan hayvanların en az iki personel tarafından yerinde tespitini 3/2/2023tarihi mesai bitimine kadar yapar.
 3. c) Göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin tespitleri, göçer olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, gittikleri yerin il/ilçe müdürlüğüne tespit için başvurur, düzenlenen tespit tutanakları göçer yetiştiricinin destek başvurusunu yaptığı il müdürlüğüne gönderilir. Hayvan nakil işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan göçer yetiştiricilerin tespit işlemi yapılmaz.

ç) İl/İlçe müdürlükleri, işletme sahibinin/çobanın desteklemeye dilekçe ile başvurusunu müteakiben Sisteme kayıt işlemini yapar, istihdam edilen çobanın Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesi durumu, prim borçluluk durumu ve primlerin uygun hizmet kodundan yatırılıp yatırılmadığına ilişkin il/ilçe Sosyal Güvenlik Müdürlüklerinden sorgulamasını başlatır, sigorta prim sorgulaması sonucunda desteklemeye uygunluğu belirlenen, belirtilen tarihe kadar yerinde sürü/çoban tespiti yapılan ve eksik evraklarını belirtilen tarihe kadar tamamlayan işletmenin/çobanın Sistemde kayıtlı başvuru verilerine onay verilmesi işlemini 17/2/2023 tarihi mesai bitimine kadar yapar.

 1. d) Onaylanan işletmelere ilişkin icmal-1 hazırlanır. Hazırlanan icmal-1 listesi 20/2/2023tarihinden itibaren 5 iş günü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.
 2. e) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde yapılır. İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Sisteme kayıt işlemi yapılan ancak onayı sehven unutulan işletmenin/çobanın onaylarının verilmesi için Askı itiraz dönemi süresince Sistem yeniden açılır.
 3. f) Müteakiben desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.
 4. g) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere icmal-3 listesi oluşturularak 5 iş günü içerisinde HAYGEM’egönderilir.

ğ) Desteklemeye süresi içinde başvuru yapan yetiştiricilerden sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği sistemine kayıtları sehven yapılamayanların kaydedilmesi ve onay işlemleri için sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği sistemini açıp kapatmaya HAYGEM yetkilidir.

 

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Babaeski Gündem Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.